Villa Tremondo

Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja
13 artiklan mukainen rekisteriseloste Villa Tremondo/ Tremondo Oy:n kuluttaja- asiakkaille sekä
verkkosivuston käyttäjille.


1. Rekisterinpitäjä
Villa Tremondo/ Tremondo Oy
Itälahdenkatu 18 A
00210 Helsinki


2. Rekisteröidyt
Asiakkaidemme, jotka ovat ilmaisseet halunsa vastaanottaa markkinointiviestejä (postituslista)
www.villatremondo.fi sivustolla tai muuten.

3. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, joita asiakkaamme meille itse toimittaa. Näitä tietoja ovat:
Tiedot Postituslista Käyttötarkoitus
Nimi • Yksilöinti/yhteydenpito
Sähköpostiosoite • Yhteydenpito/ markkinointi
IP-osoite • Yksilöinti

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietoja tallennetaan asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseksi sekä
asiakassuhteen ylläpitämiseksi (postituslista). Käsittelyperusteena on tällöin asiakkaan antama lupa.

5. Käsittelyn kesto
Sähköpostituslistalta poistetaan tarpeettomia henkilötietoja kuuden (6) kuukauden välein.
Postituslistalta pääsee poistumaan itse jokaisen viestin lopussa olevan poistumislinkin kautta.

6. Oikeudet
Halutessaan käyttää alla olevia oikeuksia henkilön tulee olla yhteydessä osoitteeseen
info@villatremondo.fi
Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, onko hänet merkitty rekisteriimme ja mitä tietoja hänestä on
tallennettu. Mikäli tiedoissa havaitaan virheitä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai
täydentämään tietoja.
Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi koska tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröity voi koska tahansa kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin.
Rekisterinpitäjä ei koskaan myy tai muuten luovuta henkilötietoja muille tahoille suoramarkkinointia
varten.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan tallennettu henkilötieto. Rekisterinpitäjä
käsittelee vaatimuksen, jonka seurauksena a) tieto poistetaan, tai b) rekisteröidylle ilmoitetaan
perusteltu syy, miksi tietoa ei voida poistaa. Mikäli rekisteröity ei tyydy rekisterinpitäjän päätökseen, voi
hän valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että
kiistanalaisten tietojen käyttöä rajoitetaan valituksen käsittelyn ajaksi.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja
käsiteltäessä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Sähköpostituslistalle tallennettavat tiedot saadaan henkilön suostumuksella verkkosivuilla olevien
tilauslinkkien kautta, henkilö voi luovuttaa tiedot Villa Tremondo/Tremondo Oy:n henkilökunnalle
edelleen sähköpostituslistalle lisäämistä varten tai muulla tavalla.

8. Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Tremondo Oy:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksi antaman kolmannen osapuolen
kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry kolmannelle osapuolelle eikä heillä
ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:
• MailChimp – sähköpostituslistat
• Klarna – maksunvälittäjä
• Microsoft Office 365 – sähköposti

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin merkittyjen henkilöiden henkilötietojen turvallinen käsittely on meille tärkeää. Tämän
varmistamiseksi, rekisterinpitäjä käyttää seuraavia suojatoimia:
• Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämisen.
• Järjestelmiin tallennettuihin rekistereiden sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat
oikeutetut käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
• Rekisteri sijaitsee tietokoneissa, jotka on sijoitettu konesaliin palvelimille, jonne pääsy
asiattomilta on kielletty.
• Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.